Tiện ích tiếng Việt Excel Tách gộp Họ và tên Ngày tháng năm dễ dàng, chính xác, nhanh chóng

Tiện ích tiếng Việt Excel Tách gộp Họ và tên Ngày tháng năm dễ dàng, chính xác, nhanh chóng

Lượt xem:

 Tiện ích tiếng Việt trên Microsoft Excel của tác giả Nguyễn Ngọc Đức  bổ sung thêm chức năng Tách họ tên thành hai cột (Họ lót và tên) hoặc  ba cột (Họ, lót, tên); một cách dễ dàng, nhanh chóng và chính xác; bổ sung thêm chức năng tách ngà tháng năm thành ba cột ngày, tháng, năm riêng biệt chính xác nhanh chóng. Ngoài ra cũng có chức năng gộp các cột... ...