Tiện ích tiếng Việt trên Excel – Đọc dữ liệu số thành chữ, định dạng dữ liệu kiểu số

Lượt xem:

Đọc bài viết

Đây là ứng dụng dành dùng để hỗ trợ các chức năng sau trên phần mềm bảng tính Excel một cách chính xác:

Đổi bảng mã tiếng Việt trên Excel.

Sắp xếp tiếng Việt trên Excel.

Tách gộp ngày tháng

Tách gộp họ và tên

+ Định dạng dữ liệu kiểu số

+ Đọc dữ liệu số thành chữ

Tiện ích tiếng Việt trên Microsoft Excel của tác giả Nguyễn Ngọc Đức  bổ sung thêm chức năng: Định dạng dữ liệu kiểu số, đọc sữ liệu số thành chữ một cách chính xác, nhanh chóng, đơn giản, dễ dàng. Đây là một tiện ích rất hay, nhỏ dành cho những người thường xuyên sử phần mềm soạn thảo bảng tính Microsoft Excel để tính toán.

          Bạn có thể xem thêm các tính năng hữu ích khác ở trên

TẢI VỀ TẠI ĐÂY

https://tinyurl.com/DOCSOEX