Tổ chức sơ kết Học kì 1 Năm học 2014 – 2015 phát thưởng cho học sinh.

Lượt xem:

Đọc bài viết

Chất lượng học kì 1:

STT Khối Toàn khối

Giỏi

Khá

Trung bình Yếu
SL % SL % SL % SL %
1 6 234 32 13.7 120 51.3 78 33.3 4 1.7
2 7 224 19 8.5 92 41.1 102 45.5 10 4.5
3 8 280 23 8.2 132 47.1 119 42.5 6 2.2
4 9 269 22 8.2 148 55 95 35.3 4 1.5
Tổng 1007 96 9,5 492 48,9 394 39,1 24 2,4


Hình ảnh tại buổi lễ

Quang cảnh sân trường trong buổi lễ

Thầy Hoàng Gia Thiện – Hiệu trưởng nhà trường đọc báo cáo sơ kết

Thầy Hoàng Nghĩa Quang Thông qua Quyết định và danh sách khen thưởng.


Thực hiện BQT