• Nguyễn Thị Hà Ninh
 • Tổ Sử-GDCD-Nhạc-MT
 • Giáo viên
 • CHUYÊN MÔN: MĨ THUẬT TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG
 • Ngô Huy Hoàng
 • Tổ Sử-GDCD-Nhạc-MT
 • Giáo viên
 • CHUYÊN MÔN: MĨ THUẬT TRÌNH ĐỘ: ĐẠI HỌC
 • Phùng Tuyết Thương
 • Tổ Sử-GDCD-Nhạc-MT
 • Giáo viên
 • CHUYÊN MÔN: Âm nhạc TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG HỢP ĐỒNG
 • Nguyễn Thị Thu Yên
 • Tổ Sử-GDCD-Nhạc-MT
 • CHUYÊN MÔN: Âm nhạc TRÌNH ĐỘ: Đại học
 • Nguyễn Thị Lan
 • Tổ Sử-GDCD-Nhạc-MT
 • Giáo viên
 • CHUYÊN MÔN: Âm nhạc TRÌNH ĐỘ: Đại học
 • Trần Công Nhân
 • Tổ Sử-GDCD-Nhạc-MT
 • Giáo viên
 • CHUYÊN MÔN: Sử - GDCD TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG
 • Vũ Thị Lý
 • Tổ Sử-GDCD-Nhạc-MT
 • Giáo viên
 • CHUYÊN MÔN: Sử - GDCD TRÌNH ĐỘ: ĐẠI HỌC
 • Nguyễn Thị Hà
 • Tổ Sử-GDCD-Nhạc-MT
 • Giáo viên
 • CHUYÊN MÔN: GDCD TRÌNH ĐỘ: ĐẠI HỌC
 • Hồ Thị Liễu
 • Tổ Sử-GDCD-Nhạc-MT
 • Giáo viên
 • CHUYÊN MÔN: Sử - GDCD TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG
 • Nguyễn Thị Yến
 • Tổ Sử-GDCD-Nhạc-MT
 • Giáo viên
 • CHUYÊN MÔN: Sử - GDCD TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG
 • Trần Thị Vân
 • Tổ Sử-GDCD-Nhạc-MT
 • Tổ trưởng
 • CHUYÊN MÔN: Sử - GDCD TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG