• Nguyễn Thị Hồng Lý
 • Tổ Địa - Thể dục
 • Giáo viên
 • Trần Đình Đănh Khoa
 • Tổ Địa - Thể dục
 • Giáo viên
 • Nguyễn Văn Sỹ
 • Tổ Địa - Thể dục
 • Giáo viên
 • Lê Thị Sơn
 • Tổ Địa - Thể dục
 • Giáo viên
 • Trần Thị Thảo
 • Tổ Địa - Thể dục
 • Giáo viên
 • Phan Thị Xuyến
 • Tổ Địa - Thể dục
 • Giáo viên
 • Trần Ngọc Tuế
 • Tổ Địa - Thể dục
 • Tổ phó
 • Phan Thị Thủy
 • Tổ Địa - Thể dục
 • Tổ trưởng