• Nguyễn Thị Hồng Lý
 • Sử - Địa - GDCD
 • Giáo viên
 • Trần Đình Đănh Khoa
 • Sử - Địa - GDCD
 • Giáo viên
 • Nguyễn Văn Sỹ
 • Sử - Địa - GDCD
 • Giáo viên
 • Lê Thị Sơn
 • Sử - Địa - GDCD
 • Giáo viên
 • Trần Thị Thảo
 • Sử - Địa - GDCD
 • Giáo viên
 • Phan Thị Xuyến
 • Sử - Địa - GDCD
 • Giáo viên
 • Trần Ngọc Tuế
 • Sử - Địa - GDCD
 • Tổ phó
 • Phan Thị Thủy
 • Sử - Địa - GDCD
 • Tổ trưởng