Lớp 9A1

Buổi sáng
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7
Chào cờ Toán - Tuấn Sinh - Thanh Văn - Khải Hoá - Quỳnh GDCD - Hoà
Sử - Lý Thể - Khoa Văn - Khải Địa - P.Thủy Toán - Tuấn Toán - Tuấn
Văn - Khải Văn - Khải Văn - Khải Lý - Hiệp CNghệ - Hằng NNgữ - V.Anh
Tin - Nga NGLL
SHL
Buổi chiều
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7