Lớp 9A1

Buổi sáng
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7
Chào cờ Văn - Khải Sinh - Thanh Văn - Khải NNgữ - V.Anh GDCD - Hoà
Sử - Lý Lý - Hiệp Tin - Nga Lý - Hiệp Toán - Tuấn Toán - Tuấn
Văn - Khải NNgữ - V.Anh Văn - Khải Sinh - Thanh Thể - Khoa Tin - Nga
Văn - Khải Thể - Khoa CNghệ - Hằng Toán - Tuấn Sử - Lý NGLL
Địa - P.Thủy Toán - Tuấn Hoá - Quỳnh Hoá - Quỳnh SHL
Buổi chiều
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7