Lớp 9A1

Buổi sáng
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7
Chào cờ Lý - Hiệp CNghệ - Chinh Lý - Hiệp Hoá - Quỳnh GDCD - Hoà
Sử - Lý Thể - Khoa Văn - Khải Tin - Nga NNgữ - V.Anh Toán - Tuấn
Sinh - Thanh Tin - Nga Văn - Khải Văn - Khải Thể - Khoa Địa - P.Thủy
Toán - Tuấn NNgữ - V.Anh Sinh - Thanh Sử - Lý NGLL
Văn - Khải Toán - Tuấn Hoá - Quỳnh Toán - Tuấn SHL
Buổi chiều
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7