Giáo viên: Bùi Văn Bính

Buổi sáng
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7
Buổi chiều
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7
Văn - 8A3 Văn - 8A3 Văn - 8A3
Văn - 8A3